تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)

به گزارش دنیای ویدئو، با تعبیر خواب توت، تعبیر خواب توت سیاه، تعبیر خواب توت سفید (شیرین)، تعبیر خواب شاتوت، تعبیر خواب درخت توت و ... همراه ما باشید.

تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)

سرویس سرگرمی - تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا برای دیدن رویهایی در خصوص توت این گونه بیان می نماید که تفسیر توت در خواب بنا به نوع دیدن آن متفاوت است. برای مثال اگر توت ها سمی بودند رویا به ارتباط احتمالی با کسی که ذهن شما را مسموم می نماید یا احساسات شما را با ترس ها و افکار آزار دهنده می آلاید اشاره می نماید. اما اگر توت ها سالم بودند این ارتباط سالم و تجربه ای سودمند خواهد بود.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می گردد و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد که تعابیر هر یک از این توت ها با یدیگر متفاوت می باشند.

تعبیر خواب توت

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

 1. مال جهان
 1. منفعت از کسب خویش
 2. دعوا و نزاع از برای زن

معبرین غربی گویند: توت ها در خواب نشانه شادی است. معمولا این خواب نشان دهنده فراوانی نعمت در آینده ای نزدیک است. پخت توت در خواب نیز نشانه نعمت برای اطرافیان است. به دلیل اینکه از توت ها انواع مرباها و مواد غذایی ساخته می گردد دیدن آن ها در خواب نمادی از افزایش خلاقیت است.

تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت سیاه

معبرین غربی گویند: توت سیاه در رویا می تواند نمایانگر تمایل جنسی شما باشد. همچنین این خواب یادآور کننده فراموشی و بی دقتی است.

تعبیر خواب توت سفید (شیرین)

محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردی جوانمرد عطا یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی: توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده گردد. چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده.

آنلی بیتون می گوید: دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.

تعبیر خواب خرتوت (شاه توت)

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

تعبیر خواب درخت توت

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد نمود و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند گردد چون معمولاً درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود.
 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می برید و شیرین کام می شوید.
 • اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می برید.

تعبیر خواب شکستن درخت توت

مطیعی تهرانی: حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می گردد که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است.

تعبیر خواب خوردن توت

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورد از جانب دخترش و دامادش کامروایی و سر فرازی می یابد.
 • اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می گردد و دختر می آورد.
 • اگر پدری ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شوند.
 • خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است.
 • برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

معبرین غربی گویند: درخت توت در خواب هشداری است برای محافظت از خود در برابر افکار و نظرات منفی

آنلی بیتون می گوید: خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.

منبع: setare.com
انتشار: 14 آبان 1399 بروزرسانی: 14 آبان 1399 گردآورنده: justclip.ir شناسه مطلب: 64

به "تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)" امتیاز دهید

59 کاربر به "تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید